ACEL – de Studentevertrieder


D’Association des Cercles d’Étudiants Luxembourgeois (ACEL) besteet zënter 1984 a vertrëtt haut net manner wéi 42 Studentencercelen déi duerch d’ganz Welt verspreet sinn. Dëst mëscht d’ACEL zum gréissten an wichtegsten Studentevertrieder zu Lëtzebuerg.

D´ACEL ass ideologesch a politesch neutral. Säit senger Grënnung huet sech den Daachverband dräi Haaptaufgabe gesat:

  • Zesummebrénge vun de lëtzebuergesche Studenten am Ausland, wéi och zu Lëtzebuerg,
  • Informatioun vun de Studenten an den zukënftege Studenten,
  • Representatioun a Verdeedegung vun de Rechter vun de Studenten ob

nationalem an internationalem Niveau.

Am Beräich “Zesummebréngen” ginn ënnert anerem de Studentebal am Juli an den Tournoi de Noël am Dezember organiséiert. D’ACEL ënnerstëtzt och d’Cerclen, déi sech ënnerteneen am Kader vun enger “Intercercle” besichen.

Bei der Informatioun, huet d’ACEL sech am Kader vun de Studieninfoen an de Schoulen souwéi op der Foire de l’Étudiant zum Zil gesat, méiglechst vill Schüler fir ee Studium ze begeeschteren.

Beim Volet “Représentatioun” steet een Haaptevent um Programm: d’”Réunion Européenne des Étudiants Luxembourgeois” – REEL. Hei treffen sech alljährlech am Oktober ronn 150 Studenten an enger Unisstad fir iwwert aktuell héichschoulpolitesch Themen ze debattéieren. Och den Héichschoulministère hëlt dorunner deel.

www.acel.lu
contact@acel.lu
Adresse:
B.P. 63
L-7201 Bereldange